Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje na stronie internetowej www.jakon-inwest.pl i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez ww. stronę internetową (zwaną dalej Serwisem), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Naszym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z Serwisu (dalej jako Użytkownik lub Użytkownicy) ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych, gromadzonych w związku z aktywnością w Serwisie, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

I. Postanowienia ogólne
1. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności:
1)    Administrator – JAKON NOWA 1 sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000935556, NIP: 7773050676, REGON: 300836539 
2)    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3)    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jakon-inwest.pl 
4)    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub więcej usług świadczonych w ramach Serwisu
2.    Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na adres: Jakon Nowa 1 sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne lub mailowo na adres biuro.poznan@jakon.pl     
3.    Aby zapewnić, że Państwa dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się na adres e-mail: iod@jakon.pl. 

II. Dane, które przetwarzamy 
W ramach Serwisu możemy prosić Państwa o podanie nam danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celu umożliwienia skorzystania ze znajdującego się w Serwisie formularza kontaktowego, prowadzenia przez nas działań marketingowych, przesłania zamówionej informacji handlowej lub kontaktu telefonicznego. 
Dane, które przetwarzamy mogą obejmować:
1)    Imię i nazwisko
2)    Adres e-mail
3)    Nr telefonu
4)    Login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika w przypadku formularza E-bok dostępnego w Serwisie www.jakon-inwest.pl   
5)    Adres IP

III. Cele w jakich gromadzimy Państwa dane oraz podstawa prawna
1.    W ramach prowadzenia Serwisu przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
1)    kontaktu z Administratorem przy pomocy formularza kontaktowego - w stosownym przypadku w związku z niezbędnością do wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
2)    obsługi zapytań i zgłoszeń, które Użytkownik do  nas kieruje - na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
3)    przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
4)    przesyłania informacji dotyczących współtworzonych przez nas lub podmioty z Grupy Jakon inwestycji, których dotyczy Państwa zapytanie, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
5)    prowadzenia działań związanych z marketingiem naszych produktów i usług – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), z uwzględnieniem zgód wyrażonych na stosowanie poszczególnych plików cookie 
6)    analizowania Państwa aktywności w Serwisie (w tym profilowania) celem dostosowania usług i treści do indywidualnych preferencji Użytkownika, w tym ukierunkowanej reklamy – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w ramach ustawień przeglądarki, które to ustawienia Użytkownik może w każdym czasie zmienić  
7)    wykonania obowiązków wynikających z umowy, o ile taka została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
8)    umożliwienia zalogowania się na konto Użytkownika w serwisie E-bok  - w związku z zawarciem z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
9)    opracowywania analiz i ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkowników – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
10)    rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących zawartych z nami umów - w stosownym przypadku w związku z niezbędnością do wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
11)    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
12)    dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
13)    śledzenia ruchu w ramach strony Serwisu, w tym z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2.    W przypadku przetwarzania danych na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  udzielenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne; udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
3.    W przypadku przetwarzania danych na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie obejmuje zarówno podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak i wykonanie umowy i odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów (dane oznaczone jako obligatoryjne) jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją niepodania wymaganych obligatoryjnie danych jest brak zawarcia umowy lub co najmniej odmowa jej wykonania ze strony Administratora, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
4.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
5.    W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach stosuje profilowanie wykorzystując automatyczne przetwarzanie danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Podejmowane działania, w tym profilowanie, nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec Użytkownika, ani nie wywołują żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika. Więcej o plikach cookies w punkcie VII Polityki Prywatności.

IV. Uprawnienia Użytkowników 
1.    Każdy Użytkownik ma prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b)    do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c)    żądania od Administratora usunięcia danych,
d)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e)    do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
g)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu,
h)    o cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
i)    wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
4.    Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:
a)    pisemny wniosek wysłany na adres: Jakon Nowa 1 sp. z o.o. ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
b)    drogą mailową na adres:  iod@jakon.pl 
Wniosek, o którym mowa wyżej winien wskazywać, jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie, jakie rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator może wystąpić z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie wniosku o dane potrzebne mu do należytego wykonania wniosku.
5.    Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje Użytkownika o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi z podaniem przyczyny przedłużenia terminu. 
6.    Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie, na żądanie Użytkownika, odpowiedź może zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres email. 

V. Okres, przez który dane są przechowywane:
1.    dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego,
2.    dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego,
3.    dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,
4.    dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
5.    dane osobowe przetwarzane do celów marketingu przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu.

VI.    Kategorie odbiorców danych 
Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom i podmiotom z Grupy JAKON realizującym inwestycje, których dotyczy zapytanie, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

VII. Pliki cookies i dane eksploatacyjne
1.    W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2.    Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.
3.    Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączenia obsługi cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
4.    W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
5.    Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie cookies na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu ich na Urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika.
6.    Wyłączenie przez Użytkownika obsługi Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe
1.    Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.    Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie; wszelkie zmiany polityki prywatności, w tym jej aktualizacje będą publikowane w ramach Serwisu ze wskazaniem daty zamieszczenia. Zmieniona Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie.